За инвеститори

Информация за акциите

Борсов код 6 SR
ISIN код BG1100112066
Вид на акциите Безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял
Брой акции 650 000
Номинална стойност 1 (един) лев
Регулиран пазар „БФБ – София” АД
Проспект Натиснете тук за да свалите документа

Информация за облигациите

Борсов код 6 SR1
ISIN код BG2100008080
Вид на акциите Безналични, обикновени, лихвоносни,  свободно прехвърляеми, необезпечени
Валута на емисията Евро
Размер на облигационния заем 30 000 000 (тридесет милиона) евро
Брой облигации 30 000 (тридесет хиляди) броя
Номинална стойност 1 000 (хиляда) евро
Матуритет 180 (сто и осемдесет) месеца
Обезпечение Емисията не е обезпечена със залози или ипотеки
Купон 1 % на годишна база
Период на лихвено плащане 6 (шест) - месечен
Период на плащане по главницата

14.05.2023           9 100 000

Дата на сключване на заема 14 май 2008 г.
Дата на падеж на заема 14 май 2023 г.
Начин на първично предлагане Частно пласиране
Регулиран пазар „БФБ – София” АД
Проспект Натиснете тук за да свалите документа
Протоколи от общи събрания на облигационерите Натиснете тук за да свалите документа