Вътрешна информация

28.12.2007 - сключени договори за придобиване на активи за секюритизация

 На 28 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е сключило договори във формата на нотариален акт за придобиване на следните активи за секюритизация: незастроено дворно място в гр. Пловдив, на стойност 297,667.40 лв., без ДДС, съставляващо поземлен имот съгласно кадастрален план на местност Траурен парк - Рогошко шосе на гр. Пловдив, с площ 4,995 кв. м. по скица, а по нотариален акт за собственост - с площ 5,000 кв. м.; Дворно място в гр. Пловдив, ул. „Йосиф Шнитер” № 3, съгласно документ за собственост от 313.35 кв. м., а съгласно скица от 313 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот П - 682, 683 от квартал 83 по плана на гр. Пловдив - Централна градска част, ведно с построената в него административна сграда - банков салон, със застроена площ по скица от 170 кв. м., заедно с масивен гараж, застроен върху 21 кв. м., както и всички останали подобрения върху дворното място. Имотът е придобит за цена в размер на 87,148 евро, без вкл. ДДС.

21.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в гр. Свиленград

 На 21 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на голяма стойност, а именно имот в Свиленград за цена от 693,642.71 лв., без ДДС, състоящ се от дворно място от 301 кв.м., ведно с построена в него масивна многофункционална сграда с РЗП от 1,464.81 кв.м.

19.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в гр. Сливен

 На 19 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на голяма стойност - имот в гр. Сливен за цена от 644,081.50 лв., без ДДС.

19.12.2007 - допълнително споразумение към договор за кредитна линия

 На 19 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към договор за кредитна линия с „Юробанк И Еф Джи България” АД. Въз основа на него, банката ще предостави на дружеството нови два милиона евро, с цел закупуване на активи за секюритизация.

19.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в с. Костенец

 На 19 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на голяма стойност, а именно 249,444.88 лв., без ДДС. Придобито е дворно място (неурегулиран поземлен имот), находящ се на ул. „Пленщица” № 2, в курорт Вили Костенец, с. Костенец, с площ от 4,088 кв.м., ведно с построените в същия имот сгради: масивна двуетажна вилна сграда, цялата със застроена площ от 96 кв.м., и масивна сграда (лятна кухня), цялата със застроена площ от 72 кв.м., заедно с всички други подобрения, находящи се върху описания по-горе неурегулиран поземлен имот.

18.12.2007 - сключени договори за придобиване на активи за секюритизация

 На 18 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договори във формата на нотариални актове за придобиване на активи за секюритизация, както следва: имот в град София, ул. „Леге” 17, състоящ се от пететажна масивна сграда със сутерен, със застроена площ от 610 кв. м. и разгърната площ от 3,360 кв.м., заедно с урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата с площ от 625 кв.м., обща продажна цена в размер на 2,054,820 евро, без начислен ДДС; имот в град София, ул. „Климент Охридски” № 18, състоящ се от част от административна сграда, заедно с 800/1000 идеални части от общите части на сградата, както и толкова идеални части от правото на строеж върху държавна земя на обща продажна цена в размер на 1,975,752 евро, без начислен ДДС; имот в град София, ул. „Цар Освободител” № 6 и ул. „Бенковски” № 3, състоящ се от административна сграда с РЗП от 10,620 кв.м. заедно с урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата, целият с площ от 1,448.35 кв.м., а по скица – 1,366.17 кв.м., за обща продажна цена в размер на 6,343,779 евро, без начислен ДДС; имот в гр. Поморие, ул. „Солна” № 5, находящ се в четириетажна с тавански етаж сграда, определена за административни нужди и почивна станция, а именно: четвърти етаж на сградата, на площ от 536 кв.м., както и обособена част от тавански стаж на сградата на площ от 249 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху общинско дворно място, върху което е построена сградата за цена от 540,361.83 лв., без ДДС.

14.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в гр. София

 На 14 декември 2007 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договори във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на голяма стойност. От жилищна сграда на ул. „Родопски извор” № 66А в гр. София са закупени портиерско жилище и 4 апартамента, както и 4 гаража и 5 избени помещения общо за цена от 798,915.13 лева, без ДДС.

13.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в гр. Смолян

 На 13 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е сключило договор във формата на нотариален акт за придобиване на актив за секюритизация. Закупен с поземлен имот, находящ се в местността Караманджа, в землището на гр. Смолян, с трайно предназначение-земеделска територия, с начин на трайно ползване - естествени ливади, 8 категория, с площ по скица 3,661 кв. м., а по нотариален акт – 3,720 кв. м. Имотът е закупен при цена в размер на 219,703.31. лв., без ДДС.

12.12.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в гр. Банско

 На 12 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация, а именно: недвижим имот съставляващ почивна база, находяща се в гр. Банско, местност Чалин валог - масивна четириетажна сграда със застроена площ по документи за собственост от 850 кв.м. и разгъната застроена площ от 3,400 кв.м., ведно с другите подобрения, както и със съответното право на строеж върху мястото, на което е построена, на стойност от 2,331,349.94 лв., без ДДС.

11.12.2007 - допълнително споразумение към договор за кредитна линия

 На 11 декември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи допълнително споразумение към договор за кредитна линия с „Юробанк И Еф Джи България” АД. Въз основа на него, банката ще предостави на Дружеството нови три милиона евро с цел закупуване на активи за секюритизация.

30.11.2007 - сключени два договора за придобиване на активи за секюритизация

 На 30 ноември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договори във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация. Закупени са нива и почивен комплекс на обща стойност от 2,135,399.57 лв. както следва: имот в гр. Варна - нива - земеделска земя с площ от 9,600 кв.м. на стойност 1,417,399.10 лв., без ДДС, в местността Ялови ниви, по плана за земеразделяне на землище Владиславово, Община Варна. Имот в гр. Балчик на стойност от 718,000.47 лв., без ДДС, представляващ почивен комплекс ведно с учреденото право на строеж върху 1,717 кв, м. за почивния комплекс, построен в поземлен имот - дворно място с площ от 4,252 кв.м., находящ се в местност Овчаровски плаж - юг, гр. Балчик.

28.11.2007 - сключен договор за придобиване на активи за секюритизация в с. Емона

 На 28 ноември 2007 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на стойност от 3,074,616.27 лв., без ДДС. Недвижимият имот се намира в с. Емона и се състои от три овощни градини и две пасища, описани в нотариален акт, както следва: овощна градина с площ 18 368 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землището на село Емона, община Несебър, съставляваща имот с № 029013, по плана за земеразделяне на с. Емона, общ. Несебър - овощна градина с площ 18,700 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землището на село Емона, община Несебър, съставляваща имот с № 029014 по плана за земеразделяне на с. Емона, общ. Несебър - овощна градина, с площ 18,499 кв.м., четвърта категория, находяща се в местността Мегало Алан, землище на с. Емона, община Несебър, съставляваща имот № 029015 по плана за земеразделяне на с. Емона, общ. Несебър - пасище, по документ за собственост мера, с площ 30,146 кв.м., четвърта категория, в местността Шапка, съставляващо имот № 030006 по плана за земеразделяне на с. Емона, общ. Несебър - пасище, по документ за собственост мера, с площ 22,615 кв.м., четвърта категория в местността Шапка, съставляващо имот № 030005 по плана за земеразделяне на с. Емона, общ. Несебър.

22.11.2007 - сключени два договора за придобиване на активи за секюритизация

 На 22 ноември 2007 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи два договора във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация, както следва: урегулиран поземлен имот с обща площ от 365 кв.м. по Акт за държавна собственост, а по скица от 373 кв.м., намиращ се в гр. София, ул. „Кърниградска” № 19, заедно с част от сграда, изградена в този имот, със застроена площ от 240 кв. м., а именно: мазе, четири етажа, подпокривен етаж и асансьорна клетка. Покупката е осъществена за цена от 4,005,330.56 лв., без ДДС. Закупени са и УПИ VIII-1220, 1219, кв. 271 по плана на София - местност Студентски град, с площ по скица от 6,040 кв.м., заедно с 21 покрити паркоместа на първо и на второ нива, банков офис, два магазина, 37 апартамента,едно студио, и 5 външни паркоместа, част от многофункционална жилищна сграда, изградена в груб строеж върху описаните по - горе имоти за цена общо в размер на 1,775,020.75 лв., без ДДС.

21.11.2007 - сключен договор за кредитна линия

На 21 ноември 2007 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за кредитна линия с „Юробанк И Еф Джи България" АД (предишно наименование „Българска пощенска банка" АД). Банката ще предостави на Дружеството средства в размер на седем милиона евро с цел закупуване на активи за секюритизация. На заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, проведено на 20 ноември 2007 г., се взе решение за сключване на предварителен договор за покупка на три недвижими имота, собственост на Застрахователно и презастрахователно дружество (ЗПАД) „ДЗИ - Общо застраховане” за сумата от 6,267,036.12 лева, без ДДС. На същото заседание управителният орган на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ взе решение и за сключване на предварителен договор за покупка на дванадесет недвижими имота, собственост на Застрахователно и презастрахователно дружество (ЗПАД) „ДЗИ” за сумата от 11,489,379.11 лева, без ДДС. Окончателните договори за придобиването на имотите следва да бъдат сключени до началото на м. август 2008 г.