Вътрешна информация

27.11.2008 - Допускане до търговия на регулиран пазар на емисията облигации

 Eмисията облигации е допусната до търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса – София” АД с решение на СД на БФБ по Протокол № 37/27.11.2008 г.

17.11.2008 - КФН потвърди проспекта за допускане до търговия на емисията облигации

 Проспекта за допускане до търговия на облигациите на дружеството потвърден с Решение на КФН с № 1342-Е от 17.11.2008 г.

24.10.2008 - взето решение за учредяване на дъщерно дружество

 На свое заседание от 24 октомври 2008 г., Съветът на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ взе решение, за учредяване на дъщерно дружество с наименование „Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД, капитал от 65,000 лева – 100 % собственост на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, представляващ 10 % от основния капитал на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, с което е спазено изискването на чл. 21, ал. 3 от ЗДСИЦ. Новообразуваното дружество ще бъде регистрирано като обслужващо дружество.

29.05.2008 - Първо общо събрание на облигационерите

 На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съвета на директорите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, свика първо Общо събрание на облигационерите от емисията с ISIN код BG2100008080 на 29 май 2008 г. от 14.00ч. Събранието се проведе и на него бяха приети следните решения: по т.1 от дневния ред: Избор на представител/ли на облигационерите: Избра за представител на облигационера от емисия с ISIN код BG2100008080 от 14.05.2008г. г-жа Десислава Христова Тотева; по т. 2 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите: Определя брутно възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 500 /петстотин/ лева, месечно.

14.05.2008 - Сключен облигационен заем

 На 14 май 2008 г. “Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи облигационен заем, при следните условия: Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 30 000 000 (тридесет милиона) Eвро, разпределен в 30 000 (тридесет хиляди) броя безналични, поименни, обикновени, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, всяка една с номинална стойност от 1 000 (хиляда) Евро; купон – 6.5% (шест цяло и пет десети процента); срок до падежа на облигациите – 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на емисията; дата, от която тече срока до падежа – 14 май 2008 г.; дати на плащания: за главница – eднократно, в срок от 7 (седем) дни от датата на падежа, т.е не по-късно от 21.05.2013г.; за лихвени плащания: 14.11.2008г., 14.05.2009г., 14.11.2009г, 14.05.2010г., 14.11.2010г., 14.05.2011г., 14.112011г., 14.05.2012г., 14.11.2012г.,14.05.2013.

25.03.2008 - придобиване на актив за секюритизация в гр. Хасково

 На 25 март 2008 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор (нотариален акт) за придобиване на актив за секюритизация в гр. Хасково за 424,500 Евро.

27.02.2008 - придобиване на незастроен урегулиран поземлен имот

 На 27 февруари 2008 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ придоби незастроен урегулиран поземлен имот в квартал 1 по плана на ГКПП Лесово, Хамзабейли - Контактна зона, за цена от 301,830 Евро, без вкл. ДДС, с площ от 4,515 кв.м.

21.02.2008 - придобиване на актив за секюритизация в гр. Айтос

 На 21 февруари 2008 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор (нотариален акт) за придобиване на актив за секюритизация в гр. Айтос за 278,700 Евро.

13.02.2008 - придобиване на актив за секюритизация в гр. Русе

 На 13 февруари 2008 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация на голяма стойност - Имот в гр. Русе за цена от 195,000 евро, без вкл. ДДС, описан в нотариален акт както следва: поземлен имот находящ се в гр. Русе, ул. „Райко Даскалов” № 34, с площ 537 кв. м., заедно с построената в имота масивна сграда със застроена площ от 229 кв.м.; Имот в гр. Разград за цена от 217,670 евро, без вкл. ДДС, описан в нотариален акт, както следва: самостоятелен обект с административно предназначение - офис в сграда (жилищен блок) построена в УПИ в квартал 66 по плана на гр. Разград, представляващ част от под блоково пространство със застроена площ от 436 кв. м. и разгъната застроена площ от 646 кв. м.

06.02.2008 - придобиване на актив за секюритизация в гр. Лом

 На 6 февруари 2008г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на активи за секюритизация - имот в град Лом за цена от 456,594 Евро, без вкл. ДДС.

31.01.2008 - придобиване на актив за секюритизация в гр. Плевен

На 31 януари 2008 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор (нотариален акт) за придобиване на актив за секюритизация в гр. Плевен за 504,000 Евро.