Вътрешна информация

07.12.2009 - нов Директор за връзки с инвеститорите

 Считано от 7 декември 2009 г., функциите на Директора за връзки с инвеститорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ се изпълняват от Иво Богомилов Петрунов.

24.11.2009 - сключен предварителен договор с Община Поморие

 На 24 ноември 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи предварителен договор с Община Поморие за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, находящ се в четириетажна с тавански етаж сграда в гр. Поморие, обл. Бургаска, на ул. „Солна” № 5, а именно: четвърти и обособена част от тавански етаж, представляващи почивна станция, в едно със съответните идеални части от сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, съставляващо част от УПИ – I – 5049, в кв. 231 на гр. Поморие, срещу заплащане на продажна цена от 550 000 лева, с вкл. ДДС. Купувачът се задължава да заплати на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сумата в размер на 330 000 лева, с вкл. ДДС в деня на сключване на предварителния договор. Останалата част от продажната цена в размер на 220 000 лева, без вкл. ДДС, ще бъде изплатена на дружеството на 12 равни месечни вноски. Окончателен договор във формата на нотариален акт ще бъде сключен след получаване на последната парична вноска.

16.11.2009 - лихвено плащане и погасяване на част от главницата по емисията облигации

 На 16 ноември 2009 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080 в общ размер на 983 013.70 евро. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ упражни и кол опцията си за погасяване на част от облигационния заем, заедно с лихвеното плащане, с падеж 14 ноември 2009 г. Дружеството погаси 4,000,000 евро от главницата, в общ размер 30,000,000 евро, на цена от 4,010,000 евро, или 133.333 евро при цена от 133.667 евро за една облигация. Право да получи плащане на лихва, съответно плащане по главницата има облигационера от емисия ISIN код 2100008080 към 11 ноември 2009 г.

13.10.2009 - Вписани в търговския регистър промени в Съвета на директорите и представителството на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ

 На 13 октомври 2009 г., търговския регистър вписа приетите от редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството промени в Съвета на директорите на Дружеството, а именно: освобождаването от длъжност на Людмила Крачунова и избор за нов член на Съвета на директорите на Мартин Станков.

Търговския регистър вписа и промяната в представителството на Дружеството – „Сердика Пропъртис” АДСИЦ се представлява от Председателя на Съвета на директорите Мартин Станков и от Изпълнителния директор Десислава Тотева, заедно и поотделно.

24.09.2009 - оповестен протокол от редовното годишно ОС

 На 24 септември 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ оповести протокол от проведеното на 18 септември 2009 г., при условията на спадащ кворум Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

18.09.2009 - разпределяне на паричният дивидент

 На 18 септември 2009 г., Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ прие решение за разпределяне на паричен дивидент за 2008 г., в размер на 3,390,805.74 лева или брутен дивидент от 5.216 лева на една акция. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК, изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на “Централен депозитар” АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, т.е. на 2 октомври 2009 г. “Сердика Пропъртис” АДСИЦ ще започне изплащането на гласувания от Общото събрание дивидент от 12.10.2009 г.

31.07.2009 - Преоценка на притежаваните недвижими имоти, отразена в МФО

 На 31 юли 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 30 юни 2009 г., с отразена извършената преоценка на недвижимите имоти на Дружеството.

21.07.2009 - Търгово предлагане

 През третото тримесечие на 2009 г. се проведе и търговото предлагане, във връзка с отправено търгово предложение на основание чл. 149, ал. 1, т. 1, ал. 6 и ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за закупуване на акциите на останалите акционери в „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, при цена от 28.00 лева за акция. Търговото предлагане започна на 21.07.2009 г. и приключи на 17.08.2009 г., при следните резултати: шестима акционери, приели търговото предложение (4 физически и 2 юридически лица); Акции, за които е налице приемане на търговото предложение: 5 817 (пет хиляди осемстотин и седемнадесет) броя обикновени, безналични акции от капитала на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ. Съвета на директорите е дал становище по отправеното търгово предложение.

01.07.2009 - отлагане на редовното годишно събрание на акционерите

 На 1 юли 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ оповести протокол от Общо събрание на акционерите от 30 юни 2009 г., отложено поради липса на кворум. Редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 18 септември 2009 г.

30.06.2009 - продажба на актив в гр. София

 На 30 юни 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващи Апартаменти № В 11 и мазе № 11, вход „Б“ на многофункционална жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов № 76, с площ от 68,06 кв.м, заедно с 2,61% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,88 кв.м., за сумата от 105 149, 03 лева без включено ДДС.

30.06.2009 - продажба на актив в гр. София

 На 30 юни 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващи Апартаменти № В 22 и мазе № 22, вход „Б“ на многофункционална жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов № 76, с площ от 65,28 кв.м, заедно с 2,58% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13,71 кв.м., за сумата от 105 009, 63 лева без включено ДДС.

04.06.2009 - промяна в лицата, упражняващи контрол върху „Сердика Пропъртис” АДСИЦ

 В резултат на сделка, регистрирана на Българска фондова борса – София, на 4 юни 2009 г. (сетълмент на 8 юни 2009 г.) настъпи промяна в лицата, упражняващи контрол върху „Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

16.05.2009 - публикувана покана за редовно годишно ОС

 На 16 май 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 30 юни 2009 г. и материали за него. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 28.05.2009 г., публикувана е във в. “Дневник”, бр. 95 от 20.05.2009 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, чрез fininfo.news.bg на 18.05.2009 г.

14.05.2009 - Извършено лихвено плащане по емисията облигации

 На 14 май 2009 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по емисията си облигации с ISIN код BG2100008080 в размер на 975,000 евро.

12.05.2009 - протокол за ОС на облигационерите

 На 12 май 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ оповести протокол от проведеното на 12 май 2009 г., Общо събрание на облигационерите.

02.04.2009 - покана за ОС на облигационерите

 На 2 април 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ оповести покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия ISIN код BG2100008080, с дневен ред – избор на нов представител.

06.02.2009 - придобиване на актив за секюритизация

 На 6 февруари 2009г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор във формата на нотариален акт за придобиване на актив за секюритизация, а именно: Дворно място, находящо се на ул. „Цар Симеон” № 53, в град София, с площ по скица от 755 кв.м., а по нотариален акт от 700 кв. м., съставляващо УПИ I-5 от квартал 18 по плана на град София, местност „ГГЦ – Зона Г-14”, за цена от 1,000,000 /един милион/ Евро, с ДДС.

16.01.2009 - покана за извънредно ОС

 На 16 януари 2009 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ представи на КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на 10 март 2009 г. и материали за него.

08.01.2009 - КФН одобри ново обслужващо дружество на СП АДСИЦ

КФН с решение № 30 – ДСИЦ от 8 януари 2009 г, одобри „Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД за обслужващо дружество на “Сердика Пропъртис” АДИСЦ, а с решение № 266-ДСИЦ от 18.03.2009 г., одобри замяната на обслужващите дружества „Алфа дивелопмънтс мениджмънт” ЕООД и „Алфа пропърти мениджмънт” ЕАД и преминаване на всички извършвани от тях дейности, съгласно договорите им със „Сердика Пропъртис” АДСИЦ към “Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД