Вътрешна информация

30.12.2010 - придобиване на актив за секюритизация в гр. София

На 30 декември 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за покупка на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 53, находящ се в гр. София, район „Витоша“, м. „в.з. Панорамен път – Специални нужди – Беловодски път“, с площ от 1 680 кв.м, за сумата от 260 000 евро с включено ДДС.

16.12.2010 - продажба на актив в гр. София

 На 16 декември 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ самостоятелна обект в сграда , находящ се в гр. Поморие, ул. Солна № 5, разположен в сграда № 1, с площ по документи 536 кв.м, за сумата от 458 333,33 лева без ДДС.

15-12-2010 - Вътрешна информация – Промени в условията по погасяване на емитирания от дружеството облигационен заем

 На 3 декември 2010 г. се проведе общо събрание на облигационерите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, на което бяха приети следните промени в условията по погасяване на емитирания от дружеството облигационен заем ISIN код BG2100008080, както следва:
1) удължаване на срока до падежа на емисията, съответно на амортизация на главницата с 60 месеца, при запазване на падежите на лихвените плащания на 14-то число на м. май и м. ноември от всяка година на удължения срок.
и
2) предоставяне на възможност на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ да упражнява предвидената в условията на заема кол опция (възможност за предсрочно погасяване на главницата) не само на падеж на лихвено плащане, а към всеки един момент от срока на облигационния заем. Дружеството да може да погаси предсрочно цялата или част (без ограничения в размера й) от непадежиралия размер от главницата на облигациите на цена 100.25 % за 100 % главница.
Датите на лихвени плащания и датата на падеж на облигациите, са както следва:

Дата на издаване Дата на падежа Дата на лихвеното плащане Брой дни в лихвения период Брой дни в годината Лихвен процент Главница
( евро )
14.05.2008 14.11.2008 184 366 6.5%
14.05.2009 181 365 6.5%
14.11.2009 184 365 6.5% 4 000 000 \погасена предсрочно част от главницата\
14.05.2010 181 365 6.5%
14.11.2010 184 365 6.5%
14.05.2011 181 365 6.5%
14.11.2011 184 365 6.5%
14.05.2012 182 366 6.5%
14.11.2012 184 366 6.5%
14.05.2013 181 365 6.5%
14.11.2013 184 365 6.5%
14.05.2014 181 365 6.5%
14.11.2014 184 365 6.5%
14.05.2015 181 365 6.5%
14.11.2015 184 365 6.5%
14.05.2016 182 366 6.5%
14.11.2016 184 366 6.5%
14.05.2017 181 365 6.5%
14.11.2017 184 365 6.5%
14.05.2018 14.05.2018 181 365 6.5% 26 000 000

В случай, че датата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането ще се извърши на първия работен ден след това.

Главницата се плаща eднократно, в срок от 7 (седем) дни от датата на падежа, т.е не по-късно от 21.05.2018 г.

15-11-2010 - Извършено лихвено плащане по емисията облигации

 На 15 ноември 2010 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:
Обща сума на лихвено плащане – 851 945.21 евро
Лихвено плащане за една облигация – 28.3981 евро
Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро.
Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди)
Номинална стойност на една облигациия – 866.133 евро
Дата на падеж на лихвено плащане: 14 ноември 2010 г.

14.09.2010 - продажба на актив в гр. София

 На 14 септември 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ Апартамент № 31, вход „Г“ на многофункционална жилищна сграда, находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Акад. Стефан Младенов № 76, с площ от 61,29 кв.м, заедно с 2,02% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10,40 кв.м, за сумата от 100 634,71 лева без ДДС.

09.07.2010 - придобиване на актив за секюритизация в гр. София

 На 09 юли 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за покупка на недвижим имот, представляващ Южен апартамент, таванско и избено помещения и , находящи се в гр. София, ул. Бенковски № 6 с площ от 115 кв.м, заедно със 195/1400 идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото с площ 257,55 кв.м, за сумата от 90 000 евро с включено ДДС.

30-06-2010 - Разпределяне на паричен дивидент

 На проведеното на 30.06.2010 г., редовно годишно общо събрание на акционерите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, бе прието решение, дружеството да разпредели брутен дивидент от 1.0071 лв. на акция. Печалбата за разпределение на Дружеството за 2009 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, е в размер на 727,350 лева. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Сердика Пропъртис” АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2009 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 654,615 лева при 650,000 броя акции, или 1.0071 лв. на акция.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК, изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, т.е. на 14 юли 2010 г.

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ ще започне изплащането на гласувания от Общото събрание дивидент от 20.07.2010 г.

14.05.2010 - Извършено лихвено плащане по емисията облигации

 На 14 май 2010 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:

  • Обща сума на лихвено плащане – 838 054.79 евро
  • Лихвено плащане за една облигация – 27.9351 евро
  • Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро.
  • Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди) Номинална стойност на една облигациия – 866.133 евро
  • Дата на падеж на лихвено плащане: 14 май 2010 г.

10.02.2010 - продажба на актив в гр. София

На 10 февруари 2010 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ гараж № 17, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ул. Акад. Стефан Младенов № 76, разположен на кота – 3,35 м., с площ от 18,75 кв.м., за сумата от 12 920, 84 лева без включено ДДС.