Вътрешна информация

14.11.2011 - Извършено лихвено плащане по емисията облигации

На 14 ноември 2011 г. „Сердика Пропъртис" АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:

Обща сума на лихвено плащане - 851 945,21 евро

Лихвено плащане за една облигация - 28.3982 евро

Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро.

Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди)

Номинална стойност на една облигация - 866.667 евро -

Дата на падеж на лихвено плащане: 14 ноември 2011 г.

24.06.2011 - Разпределяне на паричен дивидент

 На проведеното на 24.06.2011 г., редовно годишно общо събрание на акционерите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, бе прието решение, дружеството да разпредели брутен дивидент от 0.1403 лв. на акция.

Печалбата за разпределение на Дружеството за 2010 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на е 101 344.76 лв.

Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Сердика Пропъртис” АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2010 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 91 210.28 лева при 650 000 броя акции или 0.1403 лв. на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, т.е. на 8 юли 2011 г.

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ ще започне изплащането на гласувания от Общото събрание дивидент от 27.07.2011 г.

15.05.2011 - Лихвено плащане по емисия облигации

 На 15 май 2011 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:

Обща сума на лихвено плащане – 838 054.79 евро

Лихвено плащане за една облигация – 27.935 евро

Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро.

Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди)

Номинална стойност на една облигация – 866.133 евро

Дата на падеж на лихвено плащане: 14 май 2011г.

11.02.2011 - Предварителен договор за продажба на недвижим имот

 На 11 февруари 2011 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи предварителен договор с за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ дворно място - неурегулиран поземлен имот, находящ се в на ул. „Пленщица“ № 2 /две/, в курорт Вили Костенец, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с площ от 4 088 кв.м., ведно с построените в същия имот през 1927 г. сгради, за сумата от 100 000 евро, с вкл. ДДС, платими както следва: сума в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ евро, с вкл. ДДС в срок до 11.03.2011г. Оставащата част от продажната цена в размер на 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ евро, с вкл. ДДС, ще бъде изплатена на дружеството на не-повече от 3 /три/ равни вноски, а именно: до края на м. октомври 2011г.; до края на м. март 2012 г. и до края на м. октомври 2012 г., всяка от които в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ евро, с вкл. ДДС. Окончателен договор във формата на нотариален акт ще бъде сключен след получаване на последната парична вноска.