Вътрешна информация

18.12.2012 - Корекция в лихвено плащане по емисията облигации

 При проверка, „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ установи, че при плащането на лихвата по облигационната емисия през май 2012 г., е допусната техническа грешка, в резултат на което дружеството е заплатило в повече на облигационера „ВК Мениджмънт“ ЕООД сумата от 1707.82 евро. С писмо от 17.12.2012 г., „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ уведоми облигационера и поиска получената в повече сума да бъде върната. На 18.12.2012 г., сумата постъпи по сметка на дружеството.

В резултат на извършената корекция, лихвеното плащане по емисията облигации, с падеж 14.05.2012 г., е следното:

Обща сума на лихвено плащане – 840 977,10 евро

Лихвено плащане за една облигация – 28,03257 евро

Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро

Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди)

Номинална стойност на една облигация – 866.667 евро

14.11.2012 - Извършено лихвено плащане по емисия облигации

 На 14 ноември 2012 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:

Обща сума на лихвено плащане – 824 683,06 евро

Лихвено плащане за една облигация – 27,4894 евро

Размер на облигационния заем: 24 800 000 (двадесет и четири милиона и осемстотин хиляди) евро (до 20.07.2012 г. размера на облигационния заем е 26 000 000 евро; на същата дата са погасени предсрочно 1 200 000 евро от заема)

Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди) Номинална стойност на една облигация – 826.667 евро

Дата на падеж на лихвено плащане: 14 ноември 2012 г.

17.09.2012 - Продажба на недвижим имот

 На 17 септември 2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор във формата на нотариален акт за продажба на недвижим имот, представляващ дворно място - неурегулиран поземлен имот, находящ се на ул. „Пленщица“ № 2 /две/, в курорт Вили Костенец, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с площ от 4 088 кв.м., ведно с построените в същия имот през 1927 г. сгради, за сумата от 100 000 евро, с вкл. ДДС, платени изцяло от купувача към момента на нотариално изповядване на сделката.

20.07.2012 - Предсрочно погасяване на част от главницата от облигационен заем

 На 20.07.2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ погаси предсрочно 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро от главницата по облигационен заем с ISIN код 2100008080, на цена от 1 203 000 (един милион двеста и три хиляди) евро, чрез пропорционално изплащане на част от главницата за всяка облигация или при 30 000 броя облигации, 40 евро при цена от 40.10 евро за една облигация.

Размер на облигационния заем след погасяването на част от главницата - 24 800 000 евро

Номинална стойност на една облигация, след предсрочното погасяване на част от главницата – 826.667 евро

Плащане получи единственият облигационер към 17 юли 2012 г. - „ВК Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК 175257369.

18.07.2012 - Продажба на недвижим имот

 На 17 юли 2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи окончателен договор във формата на нотариален акт за продажба на недвижим имот – административна сграда, собственост на дружеството, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 59 и идеални части от поземления имот, в който е построена сградата за сумата от 450 000 евро, 10 % от които платени при подписване на предварителния договор на 30 май 2012 г., 10 % или 45 000 евро са платени в деня на нотариално изповядване на сделката. Останалата част от продажната цена в размер на 360 000 евро ще бъде платена от купувача „РЕМ ТЕХ 1” ЕООД, с ЕИК 200209016, най – късно до 23.07.2012 г.

13.07.2012 - Продажба на недвижим имот

 На 13 юли 2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за продажба, във формата на нотариален акт, на недвижим имот – поземлен имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“, с площ по скица 5 002 /пет хиляди и два/ кв.м. за сумата от 342 270,25 лв. без ДДС. Продажната цена е по-висока от пазарната оценка на имота, която е в размер на 341 528 лева.

20.06.2012 - Прието решение за предсрочно погасяване на част от главницата по облигационен заем

 На 20.06.2011 г. Съветът на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ прие решение, дружеството да упражни предвидената в условията по издадената емисия облигации с ISIN код 2100008080, кол опция и да погаси предсрочно част от главницата по заема.

На 20 юли 2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ възнамерява да погаси 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро от главницата на цена от 1 203 000 (един милион двеста и три хиляди) евро, чрез пропорционално изплащане на част от главницата за всяка облигация или 40 евро при цена от 40.10 евро за една облигация.

30.05.2012 - Предварителен договор за продажба на недвижим имот

 На 30 май 2012 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи предварителен договор за продажба на недвижим имот – административна сграда, собственост на дружеството, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 59 и идеални части от поземления имот, в който е построена сградата за сумата от 450 000 евро, 10 % от които платени при подписване на предварителния договор. Срокът за сключването на окончателен договор във формата на нотариален акт и за плащането на останалата част от продажната цена, е 19.07.2012 г.

14.05.2012 - Извършено лихвено плащане по емисия облигации

 На 14 май 2012 г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080:

Обща сума на лихвено плащане – 842 684,92 евро

Лихвено плащане за една облигация – 28.0894 евро

Размер на облигационния заем: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) евро.

Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди)

Номинална стойност на една облигация – 866.667 евро

Дата на падеж на лихвено плащане: 14 май 2012г.