Вътрешна информация

18.11.2013 - Прието решение за предсрочно погасяване на част от главницата по облигационен заем

 На 18 ноември 2013 г., Съветът на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ прие решение, дружеството да упражни предвидената в условията на издадената емисия облигации с ISIN код 2100008080, кол опция и да погаси предсрочно част от главницата по заема.

„Сердика Пропъртис” АДСИЦ възнамерява да погаси на 19 декември 2013г., 1 080 000 евро от главницата на цена от 1 082 700 евро чрез пропорционално изплащане на част от главницата или 36 евро при цена от 36.09 евро за една облигация.