Вътрешна информация

21.02.2014 - Информация за сключен предварителен договор за продажба

На 21 февруари 2014 г., „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи предварителен договор за продажба на недвижим имот – част от административна сграда, собственост на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 18 и идеални части от правото на строеж върху държавна земя, за сумата от 1 000 000 евро, 10 % от които платени при подписване на предварителния договор. Срокът за сключването на окончателен договор във формата на нотариален акт и за плащането на останалата част от продажната цена, е 22.08.2014 г. За да свалите уведомлението до КФН, БФБ и общественността, моля натиснете тук.