Сердика Пропъртис АДСИЦ

Върху „Сердика пропъртис“ АДСИЦ упражнява контрол Весела Огнянова Кюлев-Станкова с притежавените от нея пряко 578 895 броя акции, представляващи 89.0607 % и непряко, чрез контролираното от нея "ВК МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД - 64 448 броя акции, представляващи 9.915 % или общо 643 343 броя акции, представляващи 98.976% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.