Сердика Пропъртис АДСИЦ

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

"Сердика Пропъртис" АДСИЦ е учредено през месец декември 2006 г.

„Сердика Пропъртис” АДСИЦ е вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175187173
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти с Решение № 45 – ДСИЦ от 17.01.2007 г. на Комисията за финансов надзор. С решение № 660/16.05.2007 г. на КФН, “Сердика Пропъртис” АДСИЦ е вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

От 28 май 2007г., акциите на Дружеството се търгуват на неофициален пазар на БФБ – София.