Сердика Пропъртис АДСИЦ

На 21 февруари 2019г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ сключи договор с „Инфосток“ АД, регистриран в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203104650, със седалище и адрес на управление: гр.София п.к.1303, бул. „Тодор Александров“ №109-115, ет.9, Бизнес сграда „ТАО“, по силата на който договор „Инфосток“ АД ще предоставя срещу заплащане на „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ възможност да публикува на сайта http://infostock.bg регулирана и друга информация за дружеството съгласно ЗППЦК и НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. „Инфосток“ АД е медийна интернет компания – медия по чл.43а, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор, с електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.