Сердика Пропъртис АДСИЦ

Корпоративното управление в „Сердика Пропъртис” АДСИЦ се основава на следните принципи:

  • Осигуряване на добро управление на Дружеството от страна на управителния орган и ефективен вътрешен контрол
  • Защита правата на акционерите и съобразяване със заинтересованите лица
  • Разкриване на информация и прозрачност

През 2007 г. Дружеството е изготвило Програма за добро корпоративно управление на база Принципите за добро корпоративно управление на ОИСР.
През октомври 2007 г. бе приет Национален кодекс за корпоративно управление.

През март 2008 г., “Сердика Пропъртис” АДСИЦ декларира пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София, че приема и ще се придържа, и спазва принципите и добрите практики, въведени с Националния кодекс за корпоративно управление, съответстващ на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004).

Националния кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Информация за това е представена в Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството към Годишния финансов отчет.