Сердика Пропъртис АДСИЦ

Банката депозитар съхранява паричните средства на дружеството и придобитите ценни книжа с временно свободните му средства, извършва всички плащания на Дружеството и има определени контролни функции върху неговите операции.

Банка депозитар на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. “Гогол” № 18-20,

Интернет страница: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

Обслужващо дружество, одобрено от КФН, с решение № 30 – ДСИЦ от 8 януари 2009 г., и с решение № 266-ДСИЦ от 18.03.2009 г., като разполагащо с необходимана организация и ресурси за обслужване не дейността на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ е “Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД.

“Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД е вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200442173, със седалище и адрес на управление: град София, район “Триадица”, ул. „Кърниградска” № 19. Едноличен собственик на капитала му е „Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

Съгласно сключения договор между “Сердика Пропъртис” АДСИЦ и “Сердика Пропъртис Консулт” ЕООД, обслужващото дружество се задължава да обслужва недвижимите имоти, притежавани от “Сердика Пропъртис” АДСИЦ (експлоатация, поддръжка, управление, извършването на подобрения), да води и съхранява счетоводната му отчетност, да му предоставя правно обслужване, както и да извършва всички необходими за нормалното функциониране на Дружеството, дейности.

Оценител на недвижимите имоти на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ е „Оценителска оценителска група” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Триадица”, ул. „Доспат” № 28, вх. А, чрез независимият оценител Венцислав Митков Станиславов, притежаващ лиценз за оценка на недвижими имоти с № 6732 от 06.03.1998 г. от Агенцията за приватизация.
По преценка на Съвета на директорите дружеството възлага оценки на недвижими имоти и на други оценители.

Одитор на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ заверил годишните финансови отчети на Дружеството за 2015г. е Снежанка Башева, диплома № 0507, член на ИДЕС