Сердика Пропъртис АДСИЦ

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Членове на Съвета на директорите са следните лица:

  • Десислава Христова Тотева
  • Йоланта Йорданова Димитрова
  • Елена Великова Николова

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ се представлява от Изпълнителния директор Десислава Христова Тотева.